Čo je náhradné plnenie?

Môžeme to nazvať ako zadanie zákazky chránenej dielni za účelom naplnenia povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (povinný podiel 3,2% občanov so zdravotným postihnutým z celkového počtu zamestnancov ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov)

Spoločnosť (aj štátna samospráva) ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak to firma, inštitúcia neurobí, musí za každého takto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou)

Vyhnúť sa plateniu odvodov štátu za chýbajúceho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou môžete tak, že zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru formou potlače predmetov a textilu v objeme aspoň za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v danom roku. Danú výrobu, službu, potlač musí mať chránená dielňa povolenú v štatúte.

Legislatíva

(zdroj: www.upsvar.gov.sk)

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
  • úhradou odvodu 
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona 

Zamestnávateľ môže zadať zákazku:

  • Zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so ZP, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva zákazku alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní.

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive:
– Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a raelizácii zákazky na rok 2022 (príloha č.3)
Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa na rok 2022 (príloha č.4)

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

1.  fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)

2.  fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
Platbu za odobratý tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

3.  ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy

4.  doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia integračného podniku, chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím

Kalkulačka

Vypočítajte si výšku náhradného plnenia a ušetrite tak svoje peniaze.

Celková cena práce  = 1 711,61 €

0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 1 369 €;

0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1 540 €.

Za rok 2023 je potrebná výška náhradného plnenia aspoň
1 369 € za každého chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím,
je to o 171 € menej ako odvod vo výške 1 540 €.

Každý rok sa táto suma zvyšuje, je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku.

Otázky a odpovede

Môže chránená dielňa vystaviť doklady k 100% krytiu náhradného plnenia pokiaľ na dodanom predmete spravila len potlač?
Áno môže. Lebo potlač predmetu, kalendára, diára, trička, montérok daný tovar zhodnotila (vylepšila vlastnosti individualizáciou).

Môže chránené pracovisko vystaviť doklady k náhradnému plneniu?
Nie nemôže. Môžu len tie pracoviská, ktoré získali od ÚPSVaRu štatút „Chránenej dielne“.

Kontakt

Kontaktujte nás vašími otázkami.